Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης


(Άρθρο 76 νόμου 3852/2010, ΦΕΚ τεύχος Α 87 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)

1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. 
Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. 
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. 
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το Άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. 
Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου. 

Με την υπ’ αριθμό απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 266/ 2014  συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από:
Α. Από τους εκπροσώπους των παρακάτω φορέων
 1. ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, με τακτικό μέλος τον Κοσμά Τσιάκαλο και αναπληρωτή τον Κώστα Γεωργιάδη
 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ κ ́ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΑΪΛΑΝΔΕΖΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΥ MUAY THAI, με τακτικό μέλος τον Ευάγγελο Ξανθάκη και αναπληρωτή τον Δημήτριο Αθανασόπουλο
 3. ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΒΥΡΩΝΑ, με τακτικό μέλος την Σταματία Μανωλά και αναπληρώτρια την Κατερίνα Καρβέλη
 4. ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ, με τακτικό μέλος την Νίκη Τηλιακού και αναπληρώτρια την Φιλιώ Μάρκου 
 5. ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ, με τακτικό μέλος την Μαριάννα Μαστροσταμάτη και αναπληρωτή τον Γεώργιο Λουκίδη.
 6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ, με τακτικό μέλος των Αντώνιο Γοναλάκη και αναπληρώτρια την Ελένη Μανδηλαρά-Παντελάκη
 7. ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ, με τακτικό μέλος τον Ιωάννη Δημητριάδη και αναπληρωτή τον Μιχαήλ Γεωργάρα
 8. Α.Ο. ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ, με τακτικό μέλος τον Φίλιππο Πιερράκο και αναπληρωτή τον Δημήτριο Παλαιολόγου
 9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΔΗΜ.ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ “Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ”, με τακτικό μέλος τον Γ. Δαλιάνη και αναπληρωτή τον Δημήτριο Κορμπάκη
 10. ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΚΟΠΑΝΑ”, με τακτικό μέλος τον Βασίλειο Δεμπόνο και αναπληρωτή τον Νικόλαο Γκούμα
 11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ “Παναθηναϊκή” ΒΥΡΩΝΑ, με τακτικό μέλος την Ρένα Παπαγεωργίου και αναπληρώτρια την Μαρία Κοκκίνου
 12. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΣΤΕΓΗ ΒΥΡΩΝΑ, με τακτικό μέλος τον Ιωάννη Σαλικόπουλο και αναπληρωτή τον Απόστολο Χριστοδούλου
 13. ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΒΥΡΩΝΑ (ΕΣΒ), με τακτικό μέλος την Στέλλα Κατσούλη και αναπληρωτή τον Επαμεινώνδα Περδικούλη.
 14. ΔΟΞΑ ΒΥΡΩΝΟΣ, με τακτικό μέλος τον Βασίλη Μουντοκαλάκη και αναπληρωτή τον Κάρολο Μπότσαρη
 15. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΒΥΡΩΝΑ», με τακτικό μέλος τον Δημήτριο Σουλιώτη και αναπληρώτρια την Θάλεια Τσαφαρά
 16. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, με τακτικό μέλος τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο και αναπληρώτρια την Πελαγία Μπίκα 
 17. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΣΤΑΣΗ ΒΥΡΩΝΑ» Βελισιώτης Γιώργος
 18. «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ» Χαρδαλιάς Νικόλαος (πρώην Δήμαρχος)
Β. Από τους παρακάτω Δημότες:

 1. Βονιτσάνος Γεώργιος από το Εκλογικό Διαμέρισμα Καρέα
 2. Γεωργίου Δέσποινα από το Εκλογικό Διαμέρισμα Καρέα
 3. Γεωργιάδη Όλγα από το Εκλογικό Διαμέρισμα Καρέα
 4. Καλλιανιώτης Γεώργιος από το Εκλογικό Διαμέρισμα Καρέα
 5. Ευθυμίου Σταύρος από το Εκλογικό Διαμέρισμα Καρέα
 6. Κοκκίνου Αλεξάνδρα από το Εκλογικό Διαμέρισμα Καρέα
 7. Χατζηδρόσου Σμαράγδα από το Εκλογικό Διαμέρισμα Καρέα
 8. Αγγέλου Γεώργιος από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίας Τριάδας
 9. Αλέστα Καλλιόπη από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίας Τριάδας
 10. Αυγέρης Κωνσταντίνος από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίας Τριάδας
 11. Γκοντινάρη Θεοδούλα από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίας Τριάδας
 12. Βλαντής Σταύρος από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίας Τριάδας
 13. Μπαλτζόγλου Κωνσταντίνος από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίας Τριάδας
 14. Τσιμπουκέλης Αλκιβιάδης από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίας Τριάδας
 15. Μακροπούλου Σταυρούλα από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίας Τριάδας
 16. Κοράκης Δημήτριος από το Εκλογικό Διαμέρισμα Μεταμόρφωσης
 17. Δασκαλάκη Μαρία από το Εκλογικό Διαμέρισμα Μεταμόρφωσης
 18. Δαράτζης Δημήτριος από το Εκλογικό Διαμέρισμα Μεταμόρφωσης
 19. Τσιγγάνος Γεώργιος από το Εκλογικό Διαμέρισμα Μεταμόρφωσης
 20. Δανέζη Αγγελική από το Εκλογικό Διαμέρισμα Μεταμόρφωσης
 21. Γιαμπουδάκη Ευαγγελία από το Εκλογικό Διαμέρισμα Μεταμόρφωσης
 22. Γούλης Βασίλειος από το Εκλογικό Διαμέρισμα Μεταμόρφωσης
 23. Δάγλας Παναγιώτης από το Εκλογικό Διαμέρισμα Μεταμόρφωσης
 24. Αδαμοπούλου Ασημίνα από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίου Δημητρίου
 25. Βυριδάκης Χαράλαμπος από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίου Δημητρίου
 26. Δεσποτάκη Ευθυμία από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίου Δημητρίου
 27. Κρογκφέλτ Άννα από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίου Δημητρίου
 28. Παπαδημητρίου Δημήτριος από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίου Δημητρίου
 29. Πυλογιώργης Στυλιανός από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίου Δημητρίου
 30. Χατζηστέλιος Δημήτριος από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίου Δημητρίου
 31. Ψωμιάδη Χαρίκλεια από το Εκλογικό Διαμέρισμα Αγίου Δημητρίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου