Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Ο ρόλος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Δημοτικών Συμβούλων

Με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση με λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και με αιρετές Περιφέρειες ικανές να εμπλακούν στον περιφερειακό αναπτυξιακό προγραμματισμό. 

H ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση σημαντικών αρμοδιοτήτων ιδίως στους τομείς της παιδείας, της υγείας, της απασχόλησης, του περιβάλλοντος, των μεταφορών και κυρίως της τοπικής ανάπτυξης. 
Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των Δήμων επιβάλλει τον επανασχεδιασμό του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης. 
Η ενσωμάτωση των νέων αρχών δημοκρατικής διακυβέρνησης επιχειρεί την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, μέσω νέων θεσμών συμμετοχικής διαβούλευσης, καθώς και μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στη διοίκηση μονάδων παροχής υπηρεσιών, όπως στους παιδικούς σταθμούς και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων κ.ά.. 

Η δημιουργία μεγαλύτερων ΟΤΑ συνοδεύεται από τη συγκρότησή τους στη βάση ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, με στόχο την παροχή διοικητικών υπηρεσιών όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δημότη, στο επίπεδο της γειτονιάς και του χωριού. Η επαναθεμελίωση της σχέσης του Δήμου με το χωριό και τη γειτονιά προωθείται μέσω της συγκρότησης συμβουλίων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την ενίσχυση της δημοτικής αποκέντρωσης, με την παροχή νέων και ουσιαστικών αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών, όπως η αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα βλαβών στο οδικό δίκτυο και τα συστήματα άρδευσης και αποχέτευσης, καθώς και επείγουσες δράσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης κτιρίων.


Στο νέο αυτό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, ο ρόλος των αιρετών οργάνων εμφανίζεται ιδιαίτερα ενδυναμωμένος σε τρία (3) πεδία. 

Πρώτον, στο πεδίο της πολιτικής εκπροσώπησης, στο πλαίσιο των νέων διευρυμένων χωρικών ενοτήτων αναφοράς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, ο πολιτικός ρόλος των αιρετών οργάνων είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς, ως φορείς άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης, αποτελούν τους βασικούς εκφραστές των συμφερόντων όλων των πολιτών αλλά και τους θεσμικούς ιμάντες διασύνδεσης της γειτονίας και του χωριού, με τις διαδικασίες διαμόρφωσης των βασικών πολιτικών επιλογών του Δήμου. 

Δεύτερον, στο πεδίο της τοπικής ανάπτυξης
ο αναπτυξιακός ρόλος των αιρετών οργάνων είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς αποτελούν τους βασικούς φορείς διαμόρφωσης και υλοποίησης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τις νέες διευρυμένες αρμοδιότητες των Δήμων σε καίριους τομείς, όπως η  αδειοδότηση τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων,  η οικιστική ανάπτυξη, η γεωργία,  η κτηνοτροφία και η αλιεία. 

Τέλος, 3ο στο πεδίο της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνοχής διαγράφεται ένας νέος σημαντικός κοινωνικός ρόλος των αιρετών οργάνων, καθώς οι νέοι Δήμοι αναλαμβάνουν κρίσιμες λειτουργίες στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας με στόχο την αναχαίτιση, στο μέτρο του εφικτού, των επιπτώσεων της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. 


Χαράλαμπος Κουταλάκης

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
2010


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου