Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.ΣΧΕΔΙΟΥ.....................................................................................

Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Βύρωνα συντάσσεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένης Οικονομίας) στο πλαίσιο της διαδικασίας υλοποίησης του νέου αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Οδηγού Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) και έχει την ευρύτερη φιλοδοξία να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Δήμο Βύρωνα σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων για την ερχόμενη 10-ετία.

Σκοπός του παρόντος Τοπικού Σχεδίου είναι να αναλύσει και να αξιολογήσει το υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Βύρωνα και να προτείνει πρακτικές και ενέργειες βελτιστοποίησης στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης οικονομικών, φυσικών και ανθρώπινων πόρων.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης (ΤΣΔ) για τη βέλτιστη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων που παράγονται στα όρια του Δήμου Βύρωνα, με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις για τα επόμενα 10 έτη (2015-2025), το οποίο βασίζεται σε ένα νέο, πιο αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης που δίνει έμφαση σε συνδυασμένες δράσεις του Δήμου και της Περιφέρειας.
Το μοντέλο αυτό αποσκοπεί στην επίτευξη κοινωνιών που κάνουν την πλέον αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, κοινωνιών «μηδενικών αποβλήτων».

Πιο συγκεκριμένα, το παρόν ΤΣΔ:
 ενσωματώνει τις νέες απαιτήσεις και τους στόχους τόσο της εθνικής αλλά και της κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείρισης των στερεών αποβλήτων,
 ενσωματώνει τους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΔΣΑ), που υιοθετήθηκε στο τέλος Ιουλίου 2015, όπως και τους άξονες του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων,
 καθορίζει τους συγκεκριμένους, ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους που υιοθετεί ο Δήμος Βύρωνα,
 αναδεικνύει τα απαιτούμενα τοπικά έργα και δράσεις (για την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, τη Διαλογή στην Πηγή και ανακύκλωση – τόσο των ξηρών ανακυκλώσιμων όσο και των βιοαποβλήτων – με απώτερο στόχο την ανάκτηση πόρων από τα απόβλητα και τη μείωση των υπολειμματικών αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή), σε συνέργεια με τις κεντρικές υποδομές που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων,
 αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την επιτυχία των προτεινομένων δράσεων, και τέλος  εκτιμά τον απαιτούμενο προϋπολογισμό αναφορικά με το επενδυτικό κόστος υλοποίησης των προτεινόμενων έργων και δράσεων.

Ο Δήμος Βύρωνα – υφιστάμενη κατάσταση 

Ο Δήμος Βύρωνα έχει έκταση 9,204 τ.χλμ. και πληθυσμό 61.308 μόνιμους κάτοικους, σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ του 2011. Το μεγαλύτερο ποσοστό του Δήμου είναι χαρακτηρισμένο ως δασικές εκτάσεις (57,36%) με τις οικιστικές χρήσεις να καλύπτουν το 30,7% (4,04% βοσκοτόπια, 7,9% άλλες εκτάσεις).

Ο Δήμος Βύρωνα μπορεί να θεωρηθεί αρκετά πυκνοκατοικημένος, με 6.661,02 κάτοικοι/τετρ. χλμ., συγκριτικά με τον εθνικό μέσο όρο (83,1 κάτοικοι/τετρ. χλμ), αλλά συγκριτικά με τον μέσο όρο των δήμων της Αττικής (13.787,98 κάτοικοι/τετρ. χλμ), ο εν λόγω δείκτης χαρακτηρίζεται από τους χαμηλούς.

Το 2014, η παραγωγή απορριμμάτων στο Δήμο Βύρωνα ανήλθε σε 20.094 τόνους/έτος, ήτοι 328 kg/άτομο/έτος, εκ των οποίων ανακυκλώθηκαν περίπου 325 τόνοι ξηρά ανακυκλώσιμα, με ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πρόγραμμα διαλογής στη πηγή 4 ρευμάτων ανακυκλώσιμων (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό).

Ο Δήμος ξεκίνησε το εν λόγω πρόγραμμα το 2008 σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας ένα δίκτυο 103 σημείων ανακύκλωσης. Η αποκομιδή και η μεταφορά γίνεται ανά υλικό με ειδικά απορριμματοφόρα που κινούνται με φυσικό αέριο και στόχο, τα ήδη διαχωρισμένα από τους δημότες ρεύματα να προωθούνται στην αγορά δευτερογενών υλικών χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, κατευθείαν για ανακύκλωση. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος δεν συνεργάζεται με τα εγκεκριμένα από το Υ.Π.ΕΝ. συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, ειδικότερα αυτό των αποβλήτων συσκευασίας (την ΕΕΑΑ Α.Ε) λόγω της διαφοροποίησης της κύριας μεθοδολογίας του Συστήματος («μπλε κάδος» για όλα τα ξηρά ανακυκλώσιμα μαζί) από το στόχο του Δήμου για συλλογή σε διακριτά, καθαρά ρεύματα.

Τα έσοδα του Δήμου από την πώληση των υλικών κατά την περίοδο 2009 έως 2013 κυμαίνονται από 18.000 έως 30.000 ευρώ ανά έτος, ανάλογα με την ποσότητα των συλλεχθέντων υλικών και τη διακύμανση της τιμής τους στις διεθνείς αγορές.

Εξαιρουμένων των ξηρών ανακυκλώσιμων που συλλέγονται χωριστά, τα οποία κυμαίνονται περίπου στο 1,6% της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων ΑΣΑ, το υπόλοιπο κλάσμα μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ, στην ΟΕΔΑ Φυλής, όπου κυρίως διατίθεται στο ΧΥΤΑ.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και ειδικότερα το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου διαθέτει σε 89 άτομα προσωπικό που εμπλέκεται με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί, ποσοτικά και ποιοτικά, ειδικά εν όψει των επικείμενων συνταξιοδοτήσεων σημαντικού αριθμού εργαζομένων και των αυξημένων απαιτήσεων των ενισχυμένων προγραμμάτων ανακύκλωσης και ΔσΠ των οργανικών αποβλήτων που θα υιοθετηθούν στο πλαίσιο του νέου αποκεντρωμένου σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων και της ενίσχυσης της ανακύκλωσης, με βάση την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επιπλέον, ο Δήμος διαθέτει για τη συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων ένα βασικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαριθμεί σε 35 οχήματα για τη συλλογή και μεταφορά των ΑΣΑ, εκ των οποίων, 20 απορριμματοφόρα για τη συλλογή των σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων, 5 φορτηγά, 3 τράκτορες και ρυμουλκόμενα, 2 οχήματα για την πλύση των κάδων, 3 μηχανικά σάρωθρα καθώς και 2 φορτωτές. 

Αναφορικά με τη προσωρινή αποθήκευση, στο Δήμο είναι εγκατεστημένοι περίπου 1360 κάδοι (660-1100 lt) και 380 καδάκια για τη συλλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων καθώς και περίπου 310 κάδοι (οι οποίοι αναπτύσσονται σε συστάδες σε 85 σημεία) για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.
Το κόστος της υφιστάμενης διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο Βύρωνα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και υπολογισμούς ανέρχεται σε περίπου 221,40 €/τόνο.

Το όραμα, οι αρχές και οι στόχοι του Δήμου Βύρωνα 
Ο Δήμος Βύρωνα οραματίζεται μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων του που σταδιακά θα οδηγήσει σε μια τοπική κοινωνία «μηδενικών αποβλήτων», που δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά όριά του και συμπεριλαμβάνει τη συνεργασία με όμορους δήμους (π.χ. Καισαριανής, Ηλιούπολης, Δάφνης-Υμηττού), συνδέσμους (όπως ο ΕΔΣΝΑ) και άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς (όπως κοινωνικές επιχειρήσεις), κάτω από κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις που διασφαλίζουν το συμφέρον του Δήμου – των δημοτών και των εργαζομένων του, αλλά και το δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης αποβλήτων), που θα καινοτομούν, τόσο τεχνολογικά όσο και κοινωνικά, στα συστήματα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και συνολικά αξιοποίησης των αποβλήτων.

Οι αρχές του Δήμου Βύρωνα, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων του δήμου, είναι:

α) η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων,
β) η μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης τους, της ανάκτησης υλικών (δηλ. ανακύκλωσης συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης), αλλά και της ασφαλούς ανάκτησης ενέργειας από όσα απόβλητα δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, με καθορισμό συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων στη βάση της εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής,
γ) η βελτιστοποίηση του υπάρχοντος συστήματος αποκομιδής των αποβλήτων (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων) και η εισαγωγή χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων, με έμφαση – σε πρώτη φάση – στα πράσινα απόβλητα και ακολουθώντας την αξιοποίηση/ ανάπτυξη των αντίστοιχων υποδομών στην Περιφέρεια για τα βιοαπόβλητα κουζίνας,
 δ) η ενημέρωση του κοινού και η περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών στα σχολεία.
Οι στόχοι που θέτει ο Δήμος Βύρωνα καθορίζονται ανά ρεύμα αποβλήτου, άλλοτε ποσοτικά άλλοτε ποιοτικά, και παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Οι Στόχοι που θέτει ο Δήμος Βύρωνα ανά παραγόμενο ρεύμα αποβλήτων

 Ο Δήμος στοχεύει στην εκπόνηση και εφαρμογή ενός συνεκτικού στρατηγικού σχεδίου πρόληψης των αποβλήτων.
 Εφαρμογή μιας σειράς από προγράμματα που δύνανται να επιφέρουν μετρήσιμες βελτιώσεις στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων
 Ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών που θα αποδεικνύουν τις ευκαιρίες και την εξοικονόμηση κόστους που είναι δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή δράσεων πρόληψης των αποβλήτων
 Ενθάρρυνση της ευρείας εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών σε όλους τους τομείς του δημόσιου (δημοτικές υπηρεσίες) και ιδιωτικού τομέα στα όρια του Δήμου. Ξηρά ανακυκλώσιμα Ο Δήμος Βύρωνα πιστεύει ότι πρέπει να συμβάλλει πλήρως, στο μερίδιο που του αναλογεί, στην επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης.

O Δήμος υιοθετεί το στόχο που θέτει ο ν.4042/2012 για ανακύκλωση 50% έως το έτος 2020. 

2.619 τόνοι ξηρών ανακυκλώσιμων από το έτος 2020. Ό στόχος ποσοτικοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά της εμπορικής ανακύκλωσης (ΒΕΑΣ) στην επίτευξη των εθνικών στόχων

 Η ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου των σημείων χωριστής ανακύκλωσης ανά υλικό,
 Η ειδική ενίσχυση του συστήματος χωριστής συλλογής γυαλιού,
 Η ανάπτυξη ενός κεντρικού Πράσινου Σημείου,
 Η ανάπτυξη πολλαπλών πράσινων σημείων συλλογής με υπογειοποιημένους κάδους χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων
 Η ανάπτυξη δικτύου κάδων χωριστής συλλογής για το έντυπο χαρτί στους μεγάλους παραγωγούς  Η ανάπτυξη χωριστής συλλογής των διαφορετικών ρευμάτων πόρτα-πόρτα με κατάλληλα μέσα (ενδεικτικά, μικροί ατομικοί κάδοι, χρήση πλαστικής σακούλας)

O Δήμος Βύρωνα θέτει στόχο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων 40% κ.β., με σταδιακή επίτευξη του στόχου έως το 2020 και σταθεροποίησή του έως το 2025.

Αναφορικά με τα Πράσινα Απόβλητα, θέτει στόχο τη χωριστή συλλογή και κομποστοποίηση του συνόλου αυτών έως το τέλος του 2016. 3.504 τόνοι βιοαποβλήτων από το έτος 2020. 
 Εκτροπή μέσω της οικιακής κομποστοποίησης.
 Εκτροπή μέσω χωριστής συλλογής και κομποστοποίησης των πράσινων αποβλήτων.
 Εκτροπή μέσω χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων κουζίνας,

Υιοθέτηση και υλοποίηση του «Σεναρίου Επίτευξης Στόχων - Σ1»: χωριστή συλλογή και κομποστοποίηση το 2020, 2.189 τόνοι/έτος βιοαπόβλητα κουζίνας. 

Ογκώδη Αντικείμενα Εκτροπή ογκωδών και αδρανών (μικρές ποσότητες μπαζών – ΑΕΚΚ – που λανθασμένα καταλήγουν στο ρεύμα των ΑΣΑ, έπιπλα, στρώματα, κλπ) από την ταφή και προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης Ο στόχος αυτός, στην παρούσα φάση ανάπτυξης του ΤΣΔ παραμένει ποιοτικός, ενώ κρίσιμη για την επίτευξή του είναι η ανάπτυξη του προτεινόμενου Κεντρικού Πράσινου Σημείου.

Για τα ΑΕΚΚ, ο Δήμος θέτει στόχο 100% εναλλακτική διαχείριση από το τέλος του 2016. 

ΑΗΗΕ Ο Δήμος ορίζει ότι το 40% του συνολικού στόχου που θέτει η ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 (45% κ.β. ξεχωριστή συλλογή των παραγόμενων ΑΗΗΕ για το έτος 2016 και 65% κ.β. ξεχωριστή συλλογή των παραγόμενων ΑΗΗΕ για το έτος 2019) πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω των Υπηρεσιών και υποδομών του Δήμου. 99,3 τόνοι και 143,5 τόνοι για τα έτη 2016 και 2019 αντίστοιχα.
 Χωριστή Συλλογή στο Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο
 Χωριστή Συλλογή στα Πράσινα Σημεία Συλλογής για τις μικρές συσκευές.

Επικίνδυνα απόβλητα 
Ο Δήμος Βύρωνα στοχεύει στο να αυξάνει κάθε έτος την ποσότητα συλλογής και ορθής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων από προγράμματα ΔσΠ (π.χ. φάρμακα) ή από την ευαισθητοποίηση των τρίτων (π.χ. οδοντιατρεία) που δραστηριοποιούνται στο δήμο.
Στόχος για το 2025 είναι να συλλέγεται χωριστά και να προωθείται για ανακύκλωση/ ασφαλή διάθεση το 80% της ποσότητας επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στα όρια του δήμου.
 Χωριστή συλλογή στο Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο.
 Χωριστή συλλογή με την τοποθέτηση κάδων για τη συλλογή των ηλεκτρικών στηλών σε όλα τα δημοτικά κτίρια.
 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εταιρειών και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για τα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα με τα οποία μπορούν να συνεργαστούν, ώστε να συμβάλουν στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων τους, όπως π.χ. βενζινάδικα και συνεργεία οχημάτων για τη λειτουργία των συστημάτων για ΑΛΕ και συσσωρευτές, ιατρεία και οδοντιατρεία για τα υγειονομικά απόβλητα.

Οι προτεινόμενες δράσεις και τα σενάρια που εξετάσθηκαν 

Για την επίτευξη των στόχων που θέτει ο Δήμος, οι προτεινόμενες δράσεις, όπως παρουσιάζονται συνοπτικά στο διάγραμμα που ακολουθεί, είναι είτε οριζόντιες με αποτέλεσμα να επηρεάζουν περισσότερα του ενός ρεύματα αποβλήτων, είτε κάθετες, στοχευμένες σε συγκεκριμένο ρεύμα. Επιπλέον, εξαιρετικά σημαντική είναι και η Δράση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων και στις κάθετες και στις οριζόντιες δράσεις.

Οι προτεινόμενες δράσεις και τα σενάρια που εξετάσθηκαν Για την επίτευξη των στόχων που θέτει ο Δήμος, οι προτεινόμενες δράσεις, όπως παρουσιάζονται συνοπτικά στο διάγραμμα που ακολουθεί, είναι είτε οριζόντιες με αποτέλεσμα να επηρεάζουν περισσότερα του ενός ρεύματα αποβλήτων, είτε κάθετες, στοχευμένες σε συγκεκριμένο ρεύμα. Επιπλέον, εξαιρετικά σημαντική είναι και η Δράση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων και στις κάθετες και στις οριζόντιες δράσεις.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων και κατ’ επέκταση των στόχων που θέτει ο Δήμος μια σειρά από ενέργειες/ έργα απαιτούνται να υλοποιηθούν.
Το κόστος επένδυσης υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 4,2 εκ. €. 
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το εκτιμώμενο επενδυτικό κόστος ανά ενέργεια / έργο που απαιτείται για την υλοποίηση του ΤΣΔ του Δήμου Βύρωνα.

Πίνακας 2: Εκτιμώμενο κόστος επένδυσης για την υλοποίηση του ΤΣΔ 
1. Οικιακή Κομποστοποίηση 1590 κάδοι, 119.250,00
2. Διαλογή στη Πηγή Βιοαποβλήτων 2020 - 40% ,304.330,40
3. Αναβάθμιση συστήματος συλλογής- μεταφοράς 5 έτη, 495.500,00 
4. Κεντρικό Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο 1, 1.068.870,00
5. Ανάπτυξη Πράσινων Σημείων Συλλογής – Συστάδες Βυθιζόμενων Κάδων, Αναβάθμιση και Επέκταση Δικτύου Βυθιζόμενων κάδων 50 (10, 40), 892.000,00
6. Κινητός Σταθμός Μεταφόρτωσης, 1 240.000,00
7. Μονάδα Επεξεργασίας Πράσινων Αποβλήτων, 1 250.000,00
8. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών, σε περιβαλλοντικά θέματα και ειδικότερα σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων 10 έτη, 491.300,00
9. Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου, αναγνώρισης Κάδων, 
τουλάχιστον 50 οχήματα, 302.580,00
ΣΥΝΟΛΟ 4.163.830,40 € 

Σχετικά με την εκτίμηση του λειτουργικού κόστους του παρόντος Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης, η επιστημονική ομάδα σύνταξης δεν κρίνει σκόπιμη την προσπάθεια ανάλυσης και υπολογισμού του κόστους συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων, καθώς, λόγω των ανεπαρκούς ακρίβειας των διαθέσιμων στοιχείων, η όποια εκτίμηση θα εμπεριέχει μεγάλο βαθμό σφάλματος και μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα και κατευθύνσεις.
Επιπλέον, συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα, το κόστος συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων στην Ελλάδα φαίνεται να έχει μεγάλα περιθώρια βελτιστοποίησης και κατ’ επέκταση συρρίκνωσης.

Συμπεράσματα
Επομένως, εκτιμάται ότι με τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων για το σύνολο των προτεινόμενων προγραμμάτων στο Δήμο Βύρωνα, με χρήση και των προτεινόμενων «έξυπνων» τηλεματικών συστημάτων, το υπάρχον λειτουργικό κόστος δύναται να καλύψει, σε μεγάλο βαθμό, το κόστος συλλογής και μεταφοράς και των υπόλοιπων προτεινόμενων ροών που θα λειτουργήσουν στα όρια του Δήμου.
Σχετικά με τα έσοδα από τα ανακυκλώσιμα υλικά, επισημαίνεται ότι η αγορά των εν λόγω υλικών είναι πολύ ρευστή και κρίνεται ότι οποιοσδήποτε σχεδιασμός βασίζονταν ουσιωδώς σε αυτόν τον οικονομικό πόρο σε επίπεδο Δήμου δεν θα ήταν ασφαλής.
 Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα έσοδα του Δήμου από την πώληση των υλικών κατά την περίοδο 2009 έως 2013 κυμαίνονται από 18.000 έως 30.000 ευρώ ανά έτος, ανάλογα με την ποσότητα των συλλεχθέντων υλικών και τη διακύμανση της τιμής τους στις διεθνείς αγορές, ενώ ανακυκλώθηκε το 1,5-3,0% των ΑΣΑ του Δήμου.
Αν η ποσότητα αυτή αυξηθεί στο 15% των ΑΣΑ του Δήμου, ποσοστό που κρίνεται κατ’ αρχήν εφικτό έως το 2020, τα έσοδα από την πώληση των ανακυκλώσιμων μπορούν να δεκαπλασιαστούν, καλύπτοντας ένα μέρος του κόστους των προγραμμάτων ανακύκλωσης. Είναι σημαντικό, με βάση τη Διεθνή εμπειρία, να γίνει κατανοητό ότι η ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων δεν αποτελεί δραστηριότητα που επιφέρει αξιόλογα κέρδη για το Δήμο, στη βάση αποκλειστικά των εσόδων από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς αυτά είναι συνήθως χαμηλότερα από τις δαπάνες για τη συλλογή και διαχωρισμό/ επεξεργασία όταν απαιτείται, των ανακυκλώσιμων αποβλήτων.

Κρίνεται συνεπώς ότι, σε επίπεδο Δήμου και με βάση το υφιστάμενο οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο, τα κύρια – και σημαντικά - οικονομικά οφέλη της εισαγωγής προγραμμάτων ΔσΠ, ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών προκύπτουν από την εκτροπή των ρευμάτων που οδηγούνται στην ταφή και συνεπώς την αποφυγή των σχετικών τελών και φόρων. Τυχόν έσοδα (όπως άλλωστε διαφαίνεται και από την υφιστάμενη κατάσταση) είναι περιορισμένα, μπορούν ωστόσο να ενισχύσουν οικονομικά τα σχετικά προγράμματα του Δήμου και προσλήψεις προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας.

 Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες δράσεις, αναπτύσσουμε στο παρόν ΤΣΔ 2 (δύο) επιμέρους σενάρια:
Το Σενάριο «υλοποιώ ΤΣΔ» με και το σενάριο ΒAU (Business as usual) δηλαδή «Δεν κάνω τίποτα», όπου καμία επιπλέον ενέργεια εκτροπής δεν λαμβάνει χώρα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των σχετικών προσομοιώσεων παρατηρείται ότι :
  Όσο αυξάνεται το ποσοστό εκτροπής από τη ταφή, το συνολικό κόστος διαχείρισης καθίσταται πιο οικονομικό.
 Με την εφαρμογή του τέλους ταφής, το σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων γίνεται ακόμη πιο ευαίσθητο στο ποσοστό εκτροπής από τη ταφή.
 Το κόστος διαχείρισης του Σεναρίου «Δεν κάνω τίποτα» κατά τη πορεία ανάπτυξης των δράσεων του ΤΣΔ είναι μεγαλύτερο από το κόστος του Σεναρίου «υλοποιώ ΤΣΔ».

ΠΗΓΗ: http://www.dimosbyrona.gr/uplds/file/2015/Dimos%20Virona/november%202015/tsdsa%20nov%202015/%CE%A4%CE%A3%CE%94%CE%91%20%CE%92%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%9D%CE%91%20_final_09112015.pdfΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου